DISCLAIMER

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van zowel de website van de Lauwers nv als de brochures die door haar worden verspreid.

Wij hebben getracht zo volledig en correct mogelijk te zijn,doch vergissingen zijn niet uit te sluiten. Vandaar ook dat het gebruik van de website of het gebruik van een door Lauwers nv of één van haar organisaties uitgegeven folder of prijslijst, enkel indicatief zijn en het gebruik ervan doet geen enkele juridische band ontstaan.

Lauwers nv zal slechts ten opzichte van de klant gebonden zijn door het overhandigen van een specifiek opgestelde offerte, tot op dat ogenblik blijven alle prijzen en alle vermeldingen wat er nu al dan niet in een reis begrepen zit, indicatief.

Al wat er op onze website of in onze brochures en prijslijsten vermeld staat, behoort tot het auteursrecht van de Lauwers nv. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site of van onze brochures ongeacht of dit via elektronische of mechanische weg gebeurt, is volstrekt verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming.

Hetzelfde geldt voor onze merken en handelsbenamingen.

Indien er van deze voorwaarden een welbepaalde bepaling niet toepasbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, dan geldt dit voor deze ene specifieke bepaling en de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen wordt onverminderd behouden.

In geval van dispuut is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Rechtbank van het arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van de Lauwers nv gevestigd is bevoegd.