Algemene reisvoorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN WINTER 18-19 VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VZW.


Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.


Artikel 2 Promotie

1. De gegevens in de reisbrochure binden Reizen Lauwers of de bemiddelaar die de brochure hebben uit- gegeven, tenzij:

a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;

b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

2. Reizen Lauwers of de bemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Bijzondere reisvoorwaarden:

Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.


Artikel 3 Informatie vanwege Reizen Lauwers en reisbemiddelaar

Reizen Lauwers en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:

1. Vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;

b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;

c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.

2. Tijdig, met name voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:

a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;

b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of reisorganisatie.

c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

Bijzondere reisvoorwaarden:

Alleenreizende kinderen onder de 18 jaar dienen in het bezit te zijn van een goedkeuring van de ouders of voogd, af te halen op het gemeentehuis (=woonplaats goedkeurende  persoon)


Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet Reizen Lauwers en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Reizen Lauwers en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 5 Totstandkomen van het contract

1. Bij het boeken van de reis zijn Reizen Lauwers of de reisbemiddelaar of ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens Reizen Lauwers optredende reisbemiddelaar, van Reizen Lauwers de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.


Artikel 6 De Prijs

1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract

is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :

a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten of van andere energiebronnen en/of

c) de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden.

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. Daarenboven zal Reizen Lauwers de reiziger via een duurzame gegevensdrager en op een duidelijke en begrijpelijke manier in kennis stellen, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

3. Zo de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, zal Reizen Lauwers de reiziger hiervan zonder vertraging via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of de PDF in kennis stellen en kan de reiziger uiterlijk binnen een termijn van 3 kalenderdagen

1° de voorgestelde wijziging aanvaarden, of

2° de overeenkomst opzeggen zonder het betalen van een opzegvergoeding.

Indien de reiziger de pakketreisovereenkomst opzegt, kan de reiziger voor een vervangende pakketreis kiezen indien die door de organisator wordt voorgesteld. Indien de reisovereenkomst op grond van deze prijsstijging wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle door of namens de reiziger betaalde bedragen zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug. In voorkomend geval kan de reiziger nog aanspraak maken op een passende schadevergoeding overeenkomstig de bepalingen van artikelen 48 tot 52 zijn van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

Bijzondere reisvoorwaarden:

1. De prijzen omvatten: de reis per autocar (het in de reisbrochure vermelde type autocar en de daaraan verbonden zitplaatsen is voor Reizen Lauwers niet bindend), de diensten zoals beschreven op de reisdocumenten, de hotelkosten op basis van tweepersoonskamers, de BTW volgens het tarief van toepassing op vermelde datum in de brochure, de dienstvergoedingen voor reisleiders en chauffeurs. Alle prijzen zijn per per- soon (tenzij anders luidende vermelding in de brochure).

2. De prijzen omvatten niet: toeslagen vermeld in de prijstabel van de brochure, persoonlijke uitgaven, dranken, facultatieve uitstappen, extra maaltijden, inkomgelden, spektakels, boottochten, reis- en  annulatieverzekering.

3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven, wisselkoersen, heffingen en belastingen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 1 mei 2018 geldig waren. Daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 1 mei 2018 bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer, gekend over het gemiddelde van de maand mei 2018 (gemiddelde maximumprijzen van brandstoffen mei 2018 € 1,5340 incl. BTW). Dit volgens de Belgische petroleumfederatie,/http://www.petrolfed.be/nl/maximumprijzen/samenstelling-huidige-maximumprijzen. Berekening van prijswijziging (positief en negatief) door schommeling van de dieselprijs: km (juiste kilometers vermeld op de bestelbon van de reis) x verbruik (40 li- ter): 100: aantal personen (25p/reis) x stijging of daling. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële of drukvergissing.


Artikel 7 Betaling van de reissom

1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal Reizen Lauwers het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Bijzondere reisvoorwaarden:

1. Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ontvangst van de bestelbon 30% van de totale reissom als voorschot, met een minimum van €75 per persoon voor reizen langer dan 3 dagen en € 25 per persoon voor reizen tot en met 3 dagen.

2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 56 dagen vóór de vertrekdatum en worden hem na ontvangst van het saldo de reisbevestiging en reisdocumenten 14 dagen vóór de afreis toegestuurd.

3. Boekt de reiziger minder dan 56 dagen vóór de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.


Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking

1. De reiziger kan, uiterlijk 7 dagen vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek Reizen Lauwers en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.


Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Reizen Lauwers en/of de bemiddelaar alle kosten aan- rekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Bijzondere reisvoorwaarden:

a) tot 10 werkdagen voor vertrekdatum € 12 per dossier.

b) minder dan 10 werkdagen voor vertrekdatum € 50 per dossier.

Onder wijzigingen door de reiziger verstaan wij: wijziging van aard van het verblijf, kamertype, regime, op- stapplaats, plaats op de autocar. Indien de wijzigingen niet kunnen aanvaard worden, bijvoorbeeld andere plaats op de autocar of ander kamertype niet beschik- baar, dient de klant hetzij zijn eerste bestelling te behouden, hetzij annulatiekosten te dragen zoals hierna beschreven.


ARTIKEL 9B: Annulatie/opzegging door de reiziger

1. De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen, dan wel komt het contract ten einde ingevolge een aan de reiziger toerekenbare fout. In voorkomend geval vergoedt hij de schade die Reizen Lauwers of de bemiddelaar lijden en wel als volgt :

  • Tot 56 dagen voor het vertrek aan annuleringskosten: € 100 per dossier.
  • Van 55 tot 21 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 25 % van de reis met een minimum van: € 50 per persoon.
  • Van 20 tot 14 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 50 % van de reis met een minimum van € 75 per persoon.
  • Van 13 tot 8 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 75 % van de reis met een minimum van € 100 per persoon.
  • Minder dan 8 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 100% van de reis met een minimum van € 125 per persoon.

Voor de Early Booking reizen gelden in geval van wijziging van naam, aantal personen, datum of annulatie volgende kosten: tot 20 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 40% van de totale reissom. Voor latere annulaties zijn de kosten zoals hierboven beschreven. Voor cruises en vliegvakanties verwijzen we naar de annulatievoorwaarden van de desbetreffende maatschappijen.

De annulatie moet zo vlug mogelijk schriftelijk aan Reizen Lauwers of de reisbemiddelaar worden meegedeeld. Enkel de postdatum geldt voor het bepalen van de annulatiekost.

2.Indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer naar de plaats van bestemming, heeft de reiziger het recht de pakketreisovereenkomst vóór het begin van de pakketreis zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.


Artikel 10 Wijziging door REIZEN LAUWERS vóór de afreis

1. Reizen Lauwers behoudt zich het recht voor om eenzijdig onbeduidende veranderingen aan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst door te voeren. Reizen Lauwers zal de reiziger daarvan op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier via een duurzame gegevensdrager in kennis stellen.

2. Indien, vóór het begin van de pakketreis, Reizen Lauwers zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bijzondere wensen van de reiziger zoals deze zijn vastgelegd in de reisovereenkomst tegemoet kan komen, zal ze de reiziger onverwijld via een duurzame gegevensdrager zoals bv. een mail, een papieren document of de PDF hiervan in kennis stellen en kan de reiziger uiterlijk binnen een termijn van 3 kalenderdagen

1° de voorgestelde wijziging aanvaarden, of

2° de overeenkomst opzeggen zonder het betalen van een opzegvergoeding.

Indien de reiziger de pakketreisovereenkomst opzegt, kan de reiziger voor een vervangende pakketreis kiezen indien die door de organisator wordt voorgesteld.

Reizen Lauwers zal de reiziger van de voorgestelde wijzigingen en het effect op de prijs in kennis stellen. Indien de kwaliteit en de kosten van dit vervangende alternatief lager liggen dan de oorspronkelijk geboekte reis heft de reiziger recht op een prijsvermindering. Indien de reiziger binnen en termijn van 3 kalenderdagen de wijziging niet uitdrukkelijk aanvaardt brengt dit de automatische beëindiging van de reisovereenkomst met zich mee. Indien de reisovereenkomst op grond van deze wijzigingen wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle door of namens de reiziger betaalde bedragen zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug. In voorkomend geval kan de reiziger nog aanspraak maken op een passende schadevergoeding overeenkomstig de bepalingen van artikelen 48 tot 52 zijn van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.


ARTIKEL 11 Opzegging door Reizen Lauwers vóór afreis

1. Reizen Lauwers kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

a) indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door Reizen Lauwers van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld uiterlijk:

i) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

ii) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee tot zes dagen;

iii) achtenveertig uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

b) indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er zonder onnodige vertraging en vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

2. In voorkomend geval betaalt Reizen Lauwers uiterlijk binnen de 14 dagen na de opzegging aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft betaald, volledig terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.


Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de Reizen Lauwers alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis tenzij dat:

  a) onmogelijk is, of

  b) onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

2. Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten, waaronder begrepen de terugkeer van de reiziger naar de plaats van vertrek, niet kan worden verricht zoals overeengekomen in de pakketreisovereenkomst, biedt Reizen Lauwers, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, met het oog op de voortzetting van de pakketreis andere geschikte arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit dan deze die in de overeenkomst zijn bepaald.

3. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit dan in de pakketreisovereenkomst is bepaald, kent de Reizen Lauwers aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

4. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

5. Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en Reizen Lauwers deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 47 tot 52 van de wet van 21.11.2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken.

6. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen overeenkomstig artikel 12, 4 van deze voorwaarden verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding, overeenkomstig de artikelen 47 tot 52 van de wet van 21.11.2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten

7. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat, voorziet Reizen Lauwers in de in het vijfde en zesde lid bedoelde gevallen ook in repatriëring van de reiziger met gelijkwaardig vervoer, zonder onnodige vertraging en zonder bijkomende kosten voor de reiziger.

8. Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt Reizen Lauwers de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. Indien de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie inzake passagiersrechten voor het desbetreffende vervoersmiddel voor de terugkeer van de reiziger in langere termijnen voorziet, zijn deze van toepassing.

9. De beperking van de kosten bedoeld in het voorgaande lid is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit in de zin van artikel 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste achtenveertig uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. Reizen Lauwers mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid in de zin van artikel 39 te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Europese Unie niet kan beroepen.


Artikel 13 Aansprakelijkheid van Reizen Lauwers

1. Reizen Lauwers is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, 

ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van Reizen Lauwers om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. Reizen Lauwers mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om de aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

Bijzondere reisvoorwaarden:

a) Programma: De door Reizen Lauwers verstrekte inlichtingen werden bij betrouwbare bronnen ingewonnen en u ter goeder trouw meegedeeld. Reizen Lauwers is niet aansprakelijk voor materiële en eventuele drukvergissingen noch voor omstandigheden die buiten de controle van Reizen Lauwers vallen en wijst alle aansprakelijkheid af voor inlichtingen die door derden ten titel van documentatie werden verschaft. Reizen Lauwers is niet aansprakelijk in geval van eventuele vertragingen, zelfs indien deze vertragingen tot gevolg hebben dat aansluitingen gemist worden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de reiziger en worden in geen geval door Reizen Lauwers terugbetaald.

b) Dieren: Honden en andere dieren zijn niet toegelaten aan boord van onze autocars.

c) Bagage: Het reisgoed in een reiskoffer van normale afmetingen is beperkt tot 20 kg per persoon en dient voorzien te zijn van de door Reizen Lauwers ter beschikking gestelde bagagelabels met vermelding van de hierop gevraagde gegevens (Voor vliegvakanties is het maximum toegelaten gewicht afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij waarmee u vliegt). Eventuele schade door het niet naleven van deze instructies valt volledig ten laste van de reiziger. De reiziger dient eventuele schade en/of verlies van bagage schriftelijk, binnen de 10 dagen na het beëindigen van de reis, te melden. Met een geldige reisverzekering zal de vergoeding in geval van geregistreerde schade of diefstal van geregistreerde bagage nooit meer bedragen dan de door de reiziger bewezen waarde en is onderhevig aan een vrijstelling van € 100. De handbagage blijft steeds onder de persoonlijke bewaking en verantwoordelijkheid van de reiziger. Reizen Lauwers is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging en diefstal van voorwerpen die in de autocar achtergelaten worden.

d) Reiziger: Reizen Lauwers kan aan de onder invloed van alcohol of drugs verkerende personen het vervoer of verblijf weigeren en is niet aansprakelijk voor de door de reiziger gemaakte vervoer- en of verblijfskosten.


Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Reizen Lauwers en/of reisbemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.


Artikel 15 Klachtenregeling

1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar 

of Reizen Lauwers.

2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zonder onnodige vertraging rekening houdend met de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich in deze volgorde wenden tot een vertegenwoordiger van Reizen Lauwers, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot Reizen Lauwers.

3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij Reizen Lauwers per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.


Artikel 16 Verzoeningsprocedure

1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 61 80 fax: 02 277 91 00, e-mail: verzoening.gr@skynet.be


Artikel 17 Arbitrage of rechtbank

1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de gewone rechtbank.

2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

3. De Reizen Lauwers of reisbemiddelaar die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag € 1250 bedraagt of meer. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf € 1250 werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

5. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u)
fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: clv.gr@skynet.be


Bijzondere reisvoorwaarden

Bevoegdheid: Alle betwistingen die niet in aanmerking komen voor de Geschillencommissie Reizen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.

Ophaaldienst (enkel voor autocarreizen): Ophaaldiensten kunnen door omstandigheden, file of vertraging van een andere autocar, tijdrovend zijn. Daarom geven we u de goede raad om rechtstreeks naar de centrale vertrekplaats te komen. We brengen u gratis vanaf één van de opstapplaatsen naar de centrale vertrekplaats, vanwaar u dan kan overstappen op de autocar die u rechtstreeks naar uw vakantiebestemming voert.  Bij de terugreis wordt u vanuit de centrale vertrekplaats teruggebracht naar uw afstapplaats. In uitzonderlijke gevallen doen we beroep op externe firma’s, die u dan met een taxi of minibus naar een andere opstapplaats brengen, vanwaar uw reis verder gaat met één van onze autocars.

Faciliteiten: De in deze brochure opgenomen hotelfaciliteiten werden gepubliceerd zoals opgegeven door de hotelier. Het is echter mogelijk dat u ter plaatse niet van alle faciliteiten gebruik kunt maken omwille van externe factoren (bv. weersomstandigheden, elektriciteitsproblemen, …) of een beslissing van de hotelier omwille van de hotelbezetting. Dit laatste komt in het laagseizoen soms voor en wordt reeds bij boeking gecompenseerd door de laagseizoenprijzen. Enige bijkomende vergoeding na afreis hieromtrent is onmogelijk en kan onder geen enkel beding het onderwerp van een klacht na afreis zijn. De hotelbeoordeling (sterren) is de Reizen Lauwers-beoordeling en kan soms afwijken van de officiële.

Verandering volgorde reisprogramma: Door omstandigheden kan het zijn dat een programma moet worden aangepast (bv. een andere volgorde dan vooropgesteld). Dit kan zelfs gebeuren tijdens of kort voor afreis van de rondreis. We respecteren echter steeds de inhoud van het programma, tenzij uitzonderlijke overmacht (bv. een inbegrepen bezoek kan niet doorgaan omwille van onverwachte sluiting, weersomstandigheden, …). Dergelijke wijzigingen kunnen nooit het voorwerp van een klacht uitmaken.

Voorwaarden korting “Early Booking”: Elke wijziging na het einde van de bij de desbetreffende reis vermelde “Early booking”-datum, zorgt ervoor dat deze karting vervalt, alsook de vermelde wijzigingskosten. 

Vluchturen: Alle vluchttijden worden steeds vermeld onder voorbehoud. In uitzonderlijke gevallen kan zich een wijziging van vluchtschema en/of wijziging van luchthaven voordoen, zelfs nog op de dag van vertrek, wanneer u al op de luchthaven bent, o.a. door grote drukte en daartoe opgelegde veiligheidsnormen, of omwille van operationele redenen. Eventuele ongemakken kunnen na afreis nooit bijkomend gecompenseerd worden. Er wordt geen toeslag gerekend in geval deze wijziging aanleiding geeft tot een langere verblijfsduur ter plaatse en er is eveneens geen korting of vergoeding mogelijk in het omgekeerde geval. Eventuele niet genoten prestaties, indien veroorzaakt door een wijziging van het vluchtschema, kunnen nooit aanleiding geven tot enige terugbetaling of vergoeding na afreis. Het tijdstip van aankomst in uw hotel heeft geen invloed op de voorziene eindtijd van de inbegrepen diensten. Voor vliegreizen worden de eerste en de laatste dag aanzien als reisdagen en niet als vakantiedagen.

Rolstoelen: De autocars van Reizen Lauwers zijn niet voorzien op vervoer van rolstoelen. Tenzij per reis anders vermeld. Plooibare rolstoelen kunnen meegenomen worden in het bagageruim van de autocar. Elektrische of niet-plooibare rolstoelen die te groot of te zwaar bevonden worden, mogen door Reizen Lauwers geweigerd worden. Andersvaliden en mensen met rolstoelen kunnen met Reizen Lauwers een reis meemaken,mits ze vergezeld worden door een begeleider.


Garantie

Bij financieel onvermogen van de reisorganisator Reizen Lauwers kan u een beroep doen op:

Garantiefonds Reizen®
Metrologielaan 8
B-1130 Brussel

Tel: +32-(0)2/240.68.00
Fax: +32-(0)2/240.68.08

info@gfg.be - www.gfg.be


Disclaimer

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van zowel de website van de NV REIZEN LAUWERS als de brochures die door haar worden verspreid.

Wij hebben getracht zo volledig en correct mogelijk te zijn,doch vergissingen zijn niet uit te sluiten. Vandaar ook dat het gebruik van de website of het gebruik van een door REIZEN LAUWERS of één van haar organisaties uitgegeven folder of prijslijst, enkel indicatief zijn en het gebruik ervan doet geen enkele juridische band ontstaan.

REIZEN LAUWERS zal slechts ten opzichte van de klant gebonden zijn door het overhandigen van een specifiek opgestelde offerte, tot op dat ogenblik blijven alle prijzen en alle vermeldingen wat er nu al dan niet in een reis begrepen zit, indicatief.

Al wat er op onze website of in onze brochures en prijslijsten vermeld staat, behoort tot het auteursrecht van de NV REIZEN LAUWERS. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site of van onze brochures ongeacht of dit via elektronische of mechanische weg gebeurt, is volstrekt verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming.

Hetzelfde geldt voor onze merken en handelsbenamingen.

Indien er van deze voorwaarden een welbepaalde bepaling niet toepasbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, dan geldt dit voor deze ene specifieke bepaling en de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen wordt onverminderd behouden.

In geval van dispuut is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Rechtbank van het arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van de NV REIZEN LAUWERS gevestigd is bevoegd.